ABOUT/CONTACT

      “大音希声,大象无形”出自老子的《道德经》。这是中国古代文学理论中的一种美学观念。

艺术作品的真正价值不在于语言层,亦不在形象层,而是超脱于艺术语言,艺术形象之外的意蕴层。

好的肖像摄影作品的价值亦不仅在于表象之美,更应该是反映精神层面,映照出灵魂深处的自我。

       如果你不喜欢自己的照片和别人一样千篇一律;

       如果你不喜欢“美则美矣,毫无灵魂”的照片;

       如果你对照片的要求不仅仅是好看;

       如果你对自己的照片还有一些特别的想法……

       

       TEL:+86 13341692138

       Email:57359209@qq.com

       WeChat:TaoStudio01